ДЕКЛАРАЦИЯ
на ръководството на “БарДИ Груп” ЕООД

Ръководството, в лицето на Управителя, официално обявява Политиката по качеството, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на дружеството.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО
е насочена към осигуряване качеството на проектиране, изработка, доставка и монтаж на метални изделия от листова и профилна стомана в съответствие с изискванията и очакванията на заинтересованите страни, при стриктно спазване на действащите законови и нормативни изисквания в България за тези дейности.

В съответствие с обявената политика, стратегическите целите по качеството на ръководството са:
 Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите и на другите заинтересовани страни, с цел изпълнение на дейности, съответстващи на изискванията им, както и стремеж за надхвърляне на очакванията им.
 Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на целите на дружеството и вътрешна среда, в която персоналът да бъде приобщен за постигането на целите на дружеството.
 Приобщаване на персонала от всички нива в дружеството към удовлетворяване на изискванията и очакванията на заинтересованите страни, чрез непрекъснато информиране, инструктиране и обучение.
 Управление на дейностите и свързаните с тях ресурси като процеси, което ще осигури подобряване на финансовите резултати на дружеството.
 Ефективно управление на взаимосвързаните процеси за ефикасното и ефективното постигане на последователни и предвидими резултати.
 Непрекъснато подобряване на постиженията на дружеството за поддържане на текущите нива на резултатност и за да може да реагира на измененията на вътрешните и външните условия и да създава нови възможности.
 Вземане на решения, основани на доказателства на базата на анализиране и оценяване на фактически данни за извършваните дейности и функционирането на СУК, балансирани с опит и интуиция.
 Управление на взаимоотношенията със значимите заинтересовани страни (клиенти, персонал, доставчици, партньори и др.) за оптимизиране на влиянието им върху резултатността на фирмата с цел постигане на устойчив успех.

За реализиране на Политиката и стратегическите цели по качеството
като Управител на “БарДИ Груп” ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ
Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови, материални и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на система за управление на качеството по изискванията на стандартите за управление ISO 9001:2015

Дата: 15.06.2018 г. УПРАВИТЕЛ:
/Никола Барбутов/